Xây nhà ở xã hội nhìn ở góc độ tài chính

Nhà ở xã hội nên để cho các tổ chức công của Nhà nước làm và tập trung vào hỗ trợ những đối tượng khó khăn thực sự, thay vì đổ dồn lợi ích cho chủ đầu tư. Tách rời vai trò của ngân hàng thương mại Vấn đề phát triển nhà ở là một trong những chính sách quan…

Continue ReadingXây nhà ở xã hội nhìn ở góc độ tài chính