TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Chuyên viên Kế toán tổng hợp

II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

  1. Tham mưu, tư vấn những vấn đề liên quan đến công tác tài chính kế toán cho Ban lãnh đạo.
  2. Lập hồ sơ khai các sắc thuế theo quy định: thuế GTGT, Thuế nhà thầu, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Tạm tính thuế TNDN phải nộp theo quý và các hồ sơ khai thuế khác theo quy định; Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế gửi cơ quan thuế theo quy định

III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

Đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán.

Lập hồ sơ khai các sắc thuế theo quy định: Hồ sơ khai thuế GTGT; thuế nhà thầu; tạm tính thuế TNDN quý; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế TNCN; và các loại thuế liên quan khác theo quy định.

Kiểm tra, đối chiếu các khoản Phí môi giới với Chủ đầu tư, đại lý, hoa hồng của nhân viên kinh doanh.

Lập báo cáo kinh doanh từng tháng, báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Kiểm tra các chứng từ, báo cáo, thu chi, các tài liệu liên quan đến việc thanh toán trước khi trình lên ban Giám Đốc phê duyệt cuối cùng.

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Làm hồ sơ, chứng từ BCTC kiểm toán

Làm hồ sơ thanh tra, quyết toán sổ sách kế toán với cơ quan thuế, thanh tra cục thuế.

Thu thập, kiểm tra các hóa đơn chứng từ đầu vào từ các bộ phận phòng ban chuyển sang.

Tổng hợp, cân đối thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo từng tháng.

Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng, hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

Lên kế hoạch, lập và hoàn thiện các số liệu báo cáo thuế: Thuế VAT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, Báo cáo tài chính tháng/quý/năm.

IV. TIÊU CHUẨN

  1. Học vấn, trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán
  2. Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 03-05 kinh nghiệm Kế toán tổng hợp
  3. Kiến thức, kỹ năng, thái độ/tố chất:

Kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo.

Trung thực, cẩn trọng.

Nắm vững các quy định, chế độ kế toán.

Tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Có khả năng làm việc theo nhóm, tinh thần hợp tác.

Giao tiếp tiếng Anh

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Tuân thủ kỷ luật.

Hòa đồng, mong muốn gắn bó lâu dài.

  • Liên hệ: Phòng Hành chính Nhân sự – VIREX (Alphanam Group)
  • Địa chỉ: 33 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 089 808 22 66  – email: hcns@virex.vn

Trả lời